Epstein 2000

Epstein, A.L. 2000. The Paranoid Ethos in Melanesia: The Case of the Tolai. Journal de la Societe des Oceanistes 110. 3-18.

@article{epstein2000,
 author = {Epstein, A.L.},
 journal = {Journal de la Societe des Oceanistes},
 pages  = {3-18},
 title  = {The Paranoid Ethos in Melanesia: The Case of the Tolai},
 volume = {110},
 year  = {2000}
}