Epstein 1963

Epstein, T. S. 1963. European contact and Tolai economic development: A schema of economic growth. Economic Development and Cultural Change 11. 289-307.

@article{epstein1963,
 author = {Epstein, T. S.},
 journal = {Economic Development and Cultural Change},
 number = {3 Part 1},
 pages  = {289-307},
 title  = {European contact and Tolai economic development: A schema of economic growth},
 volume = {11},
 year  = {1963}
}